Zásady ochrany osobných údajov

1. Zodpovedná osoba

S potešením oznamujeme internetovú stránku www.germangroup.eu spoločnosti GERMAN GROUP sro, Strečnianska 1, 85105 Bratislava, Slovensko, info@germangroup.eu, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 105441/B. V nasledujúcom texte Vás budeme informovať o spracovaní vašich údajov. Za spracovanie Vašich osobných údajov zozbieraných na internetovej stránke www.germangroup.eu, sa spoločnosť GERMAN GROUP s.r.o. zodpovedný.

2. Spracovanie vašich osobných údajov pri používaní internetovej stránky www.germangroup.eu

Ak navštívite webovú stránku www.germangroup.eu v German GROUP s.r.o. Najprv sa najprv automaticky naučíme nasledujúce údaje protokolu:

1. Anonymné ID cookie, ktoré neumožňuje uhádnuť vašu IP adresu

2. operačný systém, ktorý používate, webový prehliadač, ktorý používate, a rozlíšenie obrazovky, ktoré ste nastavili,

3. dátum a čas vašej návštevy,

4. webové stránky, ktoré ste navštívili s nami a

5. webovú stránku, z ktorej nás navštívite.

Tieto údaje spracujeme, aby sme zabezpečili, že webová stránka www.germangroup.eu bude prevádzkovaná podľa potreby.

3. Spracovanie vašich osobných údajov pri používaní internetovej stránky www.germangroup.eu

Osobné údaje spracúvame na internetovej stránke www.germangroup.eu av aplikáciách poskytnutých na tieto účely:

• nadviazanie kontaktu na začatie alebo realizáciu obchodného vzťahu medzi spoločnosťou German GROUP s.r.o. a vašej spoločnosti alebo vám

• Realizácia obstarávacích procesov medzi German GROUP s.r.o. a ich obchodných partnerov (dodávateľ alebo partnerská spoločnosť)

• Dôkaz zmien v informáciách v aplikáciách

• jednoznačná identifikácia užívateľa pre bezpečnú prevádzku aplikácií

Na to potrebujete od vás nasledujúce osobné údaje:

Spracujeme názov firmy, v ktorej sa nachádzate, meno, krstné meno, pozdrav, obchodný e-mail a telefónne číslo firmy.

Právny základ

Právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov je – za predpokladu, že konáte vo vlastnom mene – § 6 ods. 1 veta 1 písm. B) zákona o DPH (spracovanie údajov na začatie a realizáciu zmluvy). Ak konáte za spoločnosť / tretiu stranu, je právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 veta 1 písm. F) GDPR (spracovanie údajov z dôvodu vyššieho oprávneného záujmu). Tento záujem spočíva v procesoch German GROUP s.r.o. Aby to bolo uskutočniteľné prostredníctvom kontaktných osôb na príslušných obchodných partnerov, ako aj poskytnutia potrebnej záruky pre bezpečnosť a integritu procesov v kontexte používania internetovej stránky www.germangroup.eu.

Vymazacny koncept

Vaše osobné údaje budú vymazané, len čo ich informácie už nebudú potrebné na účely ukladania. Ak je vymazanie v rozpore so zákonnými povinnosťami skladovania, obmedzujeme spracovanie.

4. Vaše práva

Vaše následné práva môžu byť pridelené do German GROUP s.r.o. kedykoľvek bezplatne:

Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov od nás.

Právo na oprava
Máte právo požadovať, aby sme opravili vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 17 GDPR. Môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak spracujeme vaše informácie na základe vášho súhlasu a tento súhlas zrušíte.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov, ak sú splnené podmienky článku 18 GDPR. To je napríklad prípad, ak odmietnete presnosť svojich údajov. Po dobu overovania správnosti údajov potom môžete požadovať obmedzenie spracovania.

Právo na odpor

Ak je spracovanie založené na prevažujúcom záujme German GROUP s.r.o. alebo tretia strana (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov. Môžu tiež vzniesť námietky proti spracovaniu v prípadoch, keď je spracovanie buď vo verejnom záujme, alebo v rámci výkonu verejnej moci (článok 6 ods. 1 písm. E) nariadenia GDPR). V prípade námietok Vás žiadame, aby ste nás informovali o dôvodoch, pre ktoré namietate proti spracovaniu údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Ak je spracovanie údajov založené na súhlase alebo plnení zmluvy a vykonáva sa automatizovaným spracovaním, máte právo prijímať vaše údaje v štruktúrovanom, spoločnom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému spracovateľovi údajov.

Právo na odvolanie

Ak je spracovanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek zrušiť spracovanie údajov v súvislosti so súhlasom s účinkom do budúcnosti, a to bezplatne na adrese info@germangroup.eu alebo cez Kontaktdaten uvedený v kontakte.

Právo na sťažnosť

Máte tiež právo sťažovať sa na naše spracovanie vašich údajov orgánom dohľadu (napr. Národný dozorný úradník pre ochranu údajov v Bratislave).

5. Vaša kontaktná osoba: Informácie o vašich osobných údajoch

Informácie o svojich osobných údajoch môžete kedykoľvek poskytnúť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. ⇒Kontaktný formulár⇐

Po vyplnení prihlášky odošlite formulár prostredníctvom poľa „Odoslať“.

6. Podpora DSGVO

Informácie

Servisné časy
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 (SEČ)

Kontakt

Tel .: +421 (0) 948 640 170
info@germangroup.eu

FAQ Zásady ochrany osobných údajov

Ktoré informácie zhromažďujeme?
Informácie o vás zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete na našich webových stránkach, zaregistrujete sa do nášho bulletinu alebo vyplníte formulár. Ak sa zaregistrujete alebo objednáte, požiadame o vaše osobné údaje: meno, adresu, e-mail a telefónne číslo.

Samozrejme môžete tiež navštíviť naše webové stránky anonymne.

Na čo využívame tieto zbierané informácie?
Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu použiť na nasledujúce účely:

– Úprava a dokončenie registrácií, objednávok a transakcií
– Vylepšite výsledky vyhľadávania a skúsenosti na našich webových stránkach
– Zlepšenie nášho webu / webového obsahu
– Zlepšiť služby zákazníkom

Vaše osobné údaje (verejné, súkromné) sa nebudú predávať, prenášať, vymieňať ani používať na akýkoľvek iný účel ako je uvedené na našej webovej stránke bez Vášho výslovného súhlasu. Ak chcete vykonať a spracovať svoju objednávku / doručenie, potrebné informácie je možné zaslať určeným spoločnostiam.

Zadanú e-mailovú adresu môžete použiť na odosielanie informácií o procese objednávania a, ak si prajete, bulletinov, aktualizácií správ, informácií o produktoch a službách.

Používame cookies?
Áno. Cookies sú malé súbory, ktoré prenáša webové stránky alebo poskytovateľa služby prostredníctvom webového prehliadača na pevnom disku vášho počítača (ak budete súhlasiť), môžete tak, že webové stránky alebo poskytovatelia služieb systémy rozpoznať prehliadač a zhromažďujú určité informácie a obchod (napríklad vaša IP adresa). Na sledovanie reklamy používame cookies.

Zdieľame informácie s tretími stranami?
Vaše osobné údaje nebudú predávané, prevedené ani obchodované tretím stranám. To neplatí pre dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach, vedenie nášho podnikania, alebo v Dohliadať zákazníci (pripravený vysvetliť, ak sa tieto strany tieto informácie dôverné). Vaše údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je publikácia vhodná na dodržiavanie zákonov, na vykonávanie našich pravidiel pre webové stránky alebo na ochranu našich alebo iných práv, bezpečnosti alebo majetku. Avšak anonymné informácie o návštevníkoch, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, môžu byť zdieľané s tretími stranami na účely marketingu, reklamy alebo iných účelov.

Ako dlho ukladáme tieto informácie?
Vaše údaje budú uložené dovtedy, kým si od nás nevyžiadate vymazanie týchto informácií.

Online zásady ochrany osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov online platia iba pre informácie zhromaždené priamo prostredníctvom našich webových stránok. Informácie zaznamenané v režime offline nie sú platné.

Váš súhlas
Používaním našich webových stránok súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DSGVO

Facebook Komentáre
Zahrňujeme plugin na komentáre na Facebooku, aby ste mohli zanechať komentáre na našich webových stránkach so svojím účtom na Facebooku. Tento plugin môže zhromažďovať vašu adresu IP, agenta používateľa webového prehľadávača, ukladať a načítavať súbory cookie vo vašom prehliadači, vložiť ďalšie sledovanie a monitorovať interakciu s rozhraním komentárov, vrátane prepojenia účtu Facebook s akciami, ktoré vykonáte v rámci používateľského rozhrania (Podobne ako „Like“ niekto komentár (odpovede na iné komentáre), keď ste prihlásený na Facebook.) Ďalšie informácie o tom, ako používať tieto informácie, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/about/ privacy / aktualizácie

Komentáre Facebook moderovanie

Údaje týkajúce sa komentára na Facebooku, ktoré ste uverejnili, zhromažďujeme len na základe vášho súhlasu pred odoslaním komentára na Facebooku na našich webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú názov vášho účtu na Facebooku, jedinečný identifikátor účtu na Facebooku, jedinečný identifikátor priradený k uverejnenému komentáru na Facebooku, jedinečný identifikátor objektu Open Graph na webovej stránke, na ktorú ste komentár uverejnili. pri odpovedi na existujúci komentár majú jedinečný identifikátor priradený k rodičovskému komentáru. Tieto údaje sa používajú na zobrazenie najnovších komentárov na Facebooku na našich webových stránkach. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zrušením začiarknutia políčka nad oknom s poznámkami.

Poznámky pre Facebook Poznámky

Pošleme komentár na Facebooku, ktorý uverejníte autorovi stránky / autorovi a / alebo správcovi stránky prostredníctvom automatizovanej e-mailovej adresy, a to až po vašom schválení pred odoslaním komentára na Facebooku na našich stránkach Publikovať webovú stránku. Tieto údaje obsahujú iba komentár na Facebooku, ktorý ste uverejnili. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zrušením začiarknutia políčka nad oknom s poznámkami.

Facebook Páči sa, Facebook Zdieľať, Facebook Zdieľať oficiálne tlačidlá
http://support.heateor.com/wp-content/uploads/2018/05/Facebook-Like.png
Zahrňujeme Facebook widget, takže môžete vidieť počet stránok Likes / Akcie / Odporúčania a Like-Share / Odporučte na našich webových stránkach. Tento widget môže sledovať vašu IP adresu, agenta vášho webového prehliadača, ukladať a načítavať súbory cookie vo vašom prehliadači, vložiť ďalšie sledovanie a monitorovať interakciu s miniaplikáciou, vrátane prepojenia účtu Facebook s akciami, ktoré urobíte v rámci miniaplikácie (napr. „Páči sa / zdieľajte / odporúčajte“ našu webovú stránku), ak ste prihlásení na Facebook. Ďalšie informácie o používaní týchto informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov služby Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Oficiálne tlačidlo Twitter Tweet

Na našich webových stránkach používame miniaplikáciu Twitter tweet. Naša webová stránka vás preto na serveroch služby Twitter požiada, aby ste na našich webových stránkach pípali prostredníctvom svojho účtu Twitter. Vďaka týmto požiadavkám je vaša adresa IP viditeľná pre spoločnosť Twitter a môžu ju používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov: https://twitter.com/privacy#update.

Oficiálne tlačidlo služby LinkedIn Share
http://support.heateor.com/wp-content/uploads/2018/05/Linkedin-Share.png

Na našich webových stránkach používame miniaplikáciu Linkedin Share na zdieľanie našich webových stránok na LinkedIn. Tieto požiadavky môžu sledovať vašu IP adresu v súlade s ich pravidlami ochrany osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Oficiálne tlačidlá na GooglePlus a GooglePlus Share
http://support.heateor.com/wp-content/uploads/2018/05/GooglePlus-Share.png

Na našich webových stránkach používame widget GooglePlus. Preto naše webové stránky vyžadujú, aby ste na zdieľanie našich webových stránok prostredníctvom účtu GooglePlus používali servery spoločnosti Google. Vďaka týmto požiadavkám je vaša adresa IP viditeľná pre spoločnosť Google a môže ju používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy.

Google Plus Komentáre

Widget GooglePlus Comments na našich webových stránkach používame na komentovanie našich webových stránok pomocou vášho účtu GooglePlus. V tejto interakcii spoločnosť Google automaticky zhromažďuje a ukladá určité informácie do protokolov servera, ako je napríklad adresa IP, informácie o udalostiach zariadenia, ako sú havárie, aktivity systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas žiadosti podľa pravidiel ochrany osobných údajov: https://policies.google.com / privacy.